Centre for Public Health

Liverpool John Moores University

Public Health Institute - Liverpool John Moores University

World Health Organization Collaborating Centre for Violence Prevention

Part of the Liverpool John Moores University

Y niwed yn sgil alcohol sy’n cael ei brofi gan bobl heblaw’r yfwr

Gwybodaeth i gyfranogwyr – Tudalen gwe i Gyfranogwyr Ffôn

Mae’r tudalen gwe hwn yn rhoi gwybodaeth i unigolion sydd wedi cael gwahoddiad i gymryd rhan yn yr astudiaeth ar y niwed yn sgil alcohol sy’n cael ei brofi gan bobl heblaw’r yfwr. Mae’n esbonio pam mae’r ymchwil yn cael ei gwneud a’r hyn y mae’n ei olygu i chi. Hefyd, os oes rhywbeth yn aneglur neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, gallwch gysylltu â ni. Mae’n manylion cysylltu ar gael ar ddiwedd y tudalen.

1. Pam mae’r astudiaeth yn cael ei chynnal?

Mae’r astudiaeth wedi’i chynllunio i helpu asiantaethau lleol a chenedlaethol i ddeall effaith alcohol ar y gymuned. Mae’r astudiaeth yn canolbwyntio ar y niwed yn sgil alcohol sy’n cael ei brofi gan bobl heblaw’r yfwr. Dyma’r astudiaeth gyntaf o’i math i gynnwys aelodau o’r cyhoedd o bob rhan o Gymru, er bod astudiaethau tebyg wedi’u cynnal yn yr Alban ac Iwerddon, ac mewn gwledydd fel yr Unol Daleithiau, Awstralia a Seland Newydd. Mae’r astudiaethau hyn wedi canfod bod llawer o bobl yn dioddef niwed yn sgil arferion yfed pobl eraill, sef niwed a allai fod wedi bod yn anhysbys fel arall. Mae adnabod niwed o’r fath yn bwysig er mwyn deall effeithiau ehangach alcohol, ac er mwyn datblygu strategaethau ac ymyriadau i leihau maint ac effaith y niwed.

2. Pam ces i fy newis?

Cafodd eich rhif ffôn ei ddewis ar hap. Dim ond pobl 18 oed a throsodd sy’n byw yng Nghymru fydd yn cael cais i gymryd rhan yn yr astudiaeth.

3. Ga i dynnu’n ôl o’r astudiaeth?

Rhywbeth cwbl wirfoddol yw llenwi’r holiadur, a bydd yr ymchwilydd ffôn wedi rhoi dewis ichi p’un ai i gymryd rhan neu beidio. Gan fod yr holiadur yn ddienw, fyddwn ni ddim yn gallu adnabod eich atebion ac felly, ar ôl i’r holiadur gael ei lenwi, mae’n amhosibl eich tynnu’n ôl o’r astudiaeth.

4. Beth yw manteision posibl cymryd rhan?

Efallai na fyddwch chi’n gweld manteision uniongyrchol i chi’ch hun drwy gymryd rhan yn yr astudiaeth hon, ond fe fydd eich cyfraniad yn helpu i ddatblygu gwybodaeth am iechyd y cyhoedd ac fe allai helpu pobl eraill ledled Cymru. Bydd yr astudiaeth yn helpu i lywio gwaith i ddatblygu a darparu gwasanaethau i atal y niwed yn sgil alcohol sy’n cael ei brofi gan bobl heblaw’r yfwr ledled y Deyrnas Unedig.

5. Beth yw’r niwed posibl yn sgil cymryd rhan?

Efallai y gwelwch fod rhai o’r cwestiynau sy’n cael eu gofyn yn eithaf personol eu natur, ac efallai y byddwch yn teimlo’n ofidus neu’n drist wrth alw’ch profiadau i gof. Os oes unrhyw rai o’r materion a godwyd yn yr holiadur wedi effeithio arnoch chi, mae rhestr o wasanaethau cymorth perthnasol a llinellau cymorth cenedlaethol ar gael yma. Gallwch gael cymorth hefyd gan eich meddyg teulu, yr heddlu lleol neu Taclo’r Taclau (0800 555 111). Fe ddylai’n hymchwilwyr hyfforddedig fod wedi’ch trin yn deg ac â pharch. Er hynny, os oes gennych unrhyw bryderon am yr astudiaeth, gan gynnwys y ffordd yr ydyn ni wedi cysylltu â chi neu wedi’ch trin, cysylltwch â Jane Webster (manylion cysylltu ar ddiwedd y daflen wybodaeth hon).

6. Fydd y ffaith fy mod yn cymryd rhan yn yr astudiaeth yn gyfrinachol?

Bydd yr wybodaeth a roddwch yn cael ei chadw’n hollol gyfrinachol. Fydd yr ymchwilydd ddim yn dweud wrth neb eich bod wedi cymryd rhan. Mae’r holl wybodaeth yn cael ei thrin yn gyfrinachol a bydd yn cael ei storio’n ddiogel. Dim ond unigolion awdurdodedig sy’n cael gweld yr wybodaeth, a fydd yn ddienw (sy’n golygu y bydd yr holl wybodaeth adnabyddadwy wedi cael ei thynnu). Ni fydd neb yn cael ei ddisgrifio na’i adnabod mewn unrhyw adroddiadau neu bapurau a allai ddeillio o’r astudiaeth hon.

Fydd eich atebion ddim yn cael eu rhannu gyda neb arall y tu allan i’r tîm ymchwil, ONI BAI eich bod yn datgelu bwriad i’ch niweidio’ch hun neu rywun arall, gwybodaeth sy’n awgrymu y gallai rhywun fod yn wynebu risg ddifrifol o greu niwed i chi neu i’r cyhoedd, neu’r bwriad i gyflawni gweithred o frawychiaeth. Byddem yn trafod hyn gyda chi cyn dweud wrth neb arall.

7. Sut caiff yr wybodaeth y byddaf yn ei rhoi ei defnyddio a beth fydd yn digwydd i ganlyniadau’r astudiaeth?

Bydd yr atebion gan bawb sy’n cymryd rhan yn yr arolwg yn cael eu cyfuno a’u defnyddio i helpu asiantaethau lleol a chenedlaethol i ddeall effeithiau ehangach alcohol y tu hwnt i’r effeithiau ar yr yfwr, ac i ddatblygu a gwella gwasanaethau iechyd. Bydd canfyddiadau’r arolwg yn cael eu defnyddio i fwydo adroddiad ar lefel y Deyrnas Unedig ar niwed yn sgil arferion yfed alcohol pobl eraill. Ni fydd yr un unigolyn yn cael ei enwi mewn unrhyw adroddiadau, cyflwyniadau neu gyhoeddiadau.

Disgwylir y bydd y canfyddiadau ar gael yn gynnar yn 2016 a byddant ar gael yn unigol i’r cyfranogwyr, os gwnewch chi gais. Os hoffech gael copi, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cysylltu isod.

8. Pwy sy’n trefnu’r ymchwil?

Mae’r ymchwil yn cael ei chynnal a’i threfnu gan Brifysgol John Moores Lerpwl gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru.

9. Pwy sydd wedi adolygu’r astudiaeth?

Mae’r astudiaeth wedi’i hadolygu gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil Prifysgol John Moores Lerpwl ac mae cymeradwyaeth foesegol wedi’i rhoi. Mae Pwyllgor Moeseg Ymchwil yn grŵp o bobl sy’n adolygu ymchwil i ddiogelu urddas, hawliau, diogelwch a llesiant y cyfranogwyr a’r ymchwilwyr.

Manylion Cysylltu

Gallwch gysylltu â’r tîm ymchwil yma:

Tîm Ymchwil Ffôn

Jane Webster, Canolfan Iechyd y Cyhoedd, Prifysgol John Moores Lerpwl

Ffôn: 0151 231 4332 (9am – 5pm Llun-Gwener), Ebost: J.L.Webster@ljmu.ac.uk

Gwefan: www.cph.org.uk

 

Arweinydd ymchwil yr astudiaeth yn LJMU

Zara Quigg, Canolfan Iechyd y Cyhoedd, Prifysgol John Moores Lerpwl

Ffôn: 0151 231 4510 (9am – 5pm Llun-Gwener), Ebost: z.a.quigg@ljmu.ac.uk

Gwefan: www.cph.org.uk

 

Arweinydd ymchwil yr astudiaeth yn Iechyd Cyhoeddus Cymru

Kathryn Ashton, Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ffôn: 02921 841937 (9am – 5pm Llun-Gwener), Ebost: Kathryn.Ashton2@wales.nhs.uk

Diolch ichi am eich amser